Your browser does not support JavaScript!
SOP專區

 

        經營管理組SOP:

        ...........................................................................

        ...........................................................................

         財物移動作業流程 (本校校內)

        ...........................................................................

         財產撥入作業流程(公務機關--> 本校)

        ...........................................................................

         財產撥出作業流程(本校--> 公務機關)

        ...........................................................................

         實物捐贈作業流程

        ...........................................................................

         報廢電腦贈與偏遠鄉鎮團體作業流程

        ...........................................................................

         財物報廢作業流程

        ...........................................................................

         財產(非消耗品)盤點作業流程

        ...........................................................................

         庫房消耗品領用作業流程 (影印紙請詳見影印紙領用請購及控管作業流程)

        ...........................................................................

         各單位購置消耗品自行列管作業流程

        ...........................................................................

         各單位影印紙領用請購及控管作業流程

        ...........................................................................

         學位服租用作業流程

        ...........................................................................

         閒置堪用財物流通作業流程

        ...........................................................................

         報廢後再利用物品流通作業流程

        ...........................................................................

         場地提供使用及收費標準作業流程

        ...........................................................................